agriculture university in gujarat


The Faculty of Forestry that came into existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc. NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY: UGC Navsari, Gujarat State Universities VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY: UGC Surat, Gujarat Public University HEMCHANDRACHARYA NORTH GUJARAT UNIVERSITY: AIMA Patan, Gujarat State Universities SWARNIM STARTUP & INNOVATION UNIVERSITY: UGC Gandhinagar , Gujarat College of Horticulture, Junagadh. ડો.વી.એ.સોલંકી, કુલસચિવશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીની રજા દરમ્યાનનો ચાર્જ સંભાળવા બાબત... મહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૫ ના અસરકારક અમલ માટે જરૂરી સુચનાઓ પરિપત્રિત કરવા બાબત... Inter Collegiate Kabaddi & Kho-Kho (Men) Tournament 2019-20. ૧૫૩૪ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. નાણાંકીય વર્ષ 2018-19 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... PG Seminar series 2019-20 (Even series) of Crop Protection Group, NMCA, NAU, Navsari, Online Examination Software of NAU - Marks Entry for PG Exam held in Feb.2020-Feb.2020. Considering the glut of opportunities available for competent agribusiness professionals in various agriculture related organizations; the Navsari Agricultural University (NAU), Navsari responded to the need of the hour by establishing the ASPEE Agribusiness Management Institute (AABMI) in 2007. The station served as a research testing center for south Gujarat Agro climatic zone- II. ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધ કુશળ, બીન કુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચૂકવવા બાબત. 686/2020 (નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનો સને 2018-19નો વાર્ષિક હિસાબ મંજુર કરવા બાબત..), Updating Member's List - 16th AGRESC-Horticulture sub-committee, Training Programme on “Waste Utilization and Value Addition of Non-Timber Forest Resources” Under NAHEP-CAAST Sub-Project, Minutes of 2nd PG-RAG (Crop Protection) Meeting held at NAU, Navsari. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. NAU, extensively reach to the farmers and cover sprawling south Gujarat through its 5 Krishi Vigyan Kendras located at Navsari, Surat, Waghai, Vyara and Dediyapada and Sardar Smruti Kendra, T & V and ATIC at Navsari to undertake dissemination of newer technologies to end users of seven districts of  South Gujarat. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020/July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 2nd semester(Regular) - B.Tech. Due to adoption of unscientific soil and water management practices in these crops, the ill effects like water logging, secondary salinzation etc. Jahernamu : Permission to consider Ph.D. degree from other university after joining as Assistant Professor-reg, વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે કલમ રોપાઓ તેમજ ખેત ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડના ભાવો તથા ખેતી કાર્યોના ભાવો મંજુર કરવા બાબત, ઇનકમ ટેક્સ TDS/TCS જોગવાઈ અંગેનાં સેમિનાર બાબત, Bimonthly Workshop (T&V) on 4 & 5th July., 2019 at ATIC. The Gujarat Agricultural University started functioning in June 1972. Junagadh Agriculture University (JAU) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Rice is one of the most important staple food crops of India for more than 2/3rd of its population. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. 31st Meeting of ZREAC organized on 6th Oct., 2020. Anand Agricultural University - [AAU], Anand. Invitation of seminar topics for PG seminar series 2020-2021 (Crop Production group). કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. JAU/AAU/SDAU/NAU Gujarat Agricultural University Junior Clerk Result 2020 Cut off Marks Merit List: Gujarat Agricultural University conducted Junior Clerk Written Test successfully on 29th December 2019.Over Lakhs of applicants from all over Gujarat State, India appeared in … : The Dangs is situated at a cross section of latitude of 20.77' N and longitude of 73.50' E; falls under South Gujarat Heavy Rainfall Zone, Agro Ecological Situation-I. The unique feature of the Gujarat Agricultural University was a multi-campus set-up. Livestock Research Station, Navsari Agricultural University (Previously part of Gujarat Agricultural University) was established in the year 1978 at Navsari. Looking to scope of the crop there is need to strengthen the present research work going on in niger which is presently having insufficient manpower and facilities. That is 47.8 % of this zone. The glorious position was not an incentive; rather was an inspiration which is encouraging all of us to give best in our respective endeavor. સને ૨૦૨૧-૨૨ વર્ષનાં વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવાના નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત.. સને ૨૦૨૧-૨૨ વર્ષના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવા માટે પાંચ લાખ કે તેથી વધુ કિંમતના સાધનો ખરીદ કરવાની દરખાસ્ત કરવા બાબત. Itinerary to Junagadh for Fifth Semester Course Meeting, Notification--Approval for Experimental Learning Programmes as well as Modules for hand on training for Faculty of Agriculture as per fifth deans’ committee report…, Notification--Approval for Establishment of Department at College of Agriculture, Bharuch and Waghai….  registrar@jau.in   This college was approved by Krushi and Gram Vikas Vibhag of the Government of Gujarat. The Regional Rice Research Station was established at Vyara in the year 1934, primarily to work on sugarcane and rice. Thereafter since 1972 with formation of Gujarat Agriculture University research work was more intensified for varietal evaluation and agro techniques of released varieties. યુનિવર્સિટી દ્વારા યોજવામાં આવતા વિવિધ કાર્યક્રમોનું દસ્તાવેજીકરણ સુદ્રઢ બનાવવા બાબત... વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક તરીકેનો ચાર્જ સોંપવા બાબત. Scheme of Developing High quality research "શોધ" યોજનાની કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત. મતદાર સુધારણા કાયૅક્રમ ‌– ૨૦૨૦ (Electors Verification Programme) અંતગૅત કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... ન.કૃ.યુ. This university is located in Motibaug, Junagadh. Station was established in the year 1913 with the objective to carry out cotton research activity for Asiatic cotton production and productivity for farmers of Middle Gujarat. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારી ખાતે રોટાબાઇક યુનિટના ઉદ્દઘાટન બાબત... લઘુત્તમ વેત્તન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેથળના ખાસ ભથ્થાની જહેરાત અંગે.. કચેરીમાં રોકવમા આવેલ શ્રમ યોગીઓની મહિતી મોકલવા બાબત... ન.કૃ.યુ. નવસારી જિલ્લામાં ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ કાર્યક્રમની તારીખો અને સ્થળમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત.. Women tissue culture advertisement-June-2019... સને:૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર પત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી બાબત. This hybrid proved to be harbinger for researchers elsewhere in the country as well as abroad. વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં 1st Quarter ની પ્રગતિ અને યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત.. Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University (SDAU), Top 100 Students - Branchwise - As per CPI, Top 100 Students - Branchwise - As per CGPA. કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ દ્ર્રા્રા આયોજીત યુન‍િવર્સ‍િટી સ્‍ટાફના બાળકો માટે !! Regarding A Group Counselling Programme : 2020-21 ( 5 Round) at College of Agricultural Engineering, NAU, Dediapada, સસ્યવિજ્ઞાન વિભાગ, કૃષિ મહાવિધાલય,નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ભરુચ દ્વારા આયોજીત રાજ્યકક્ષાનો વેબીનાર "સજીવ ખેતી - ટકાઉ કૃષિનો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ", Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 20, 2020. Engg.) Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST on “Career Opportunities in Forestry Sector” October 17, 2020, Circular : All officials, demi-officials, confidential letters meant for the Vice-Chancellor, Navsari Agricultural University , Navsari, PG Seminar Schedule 2020-21 Horticulture Group-I. તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ફાર્મ મેનેજર(કેવીકે) સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. જી.આર.પટેલ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ, નવસારી. As the country’s income depends largely on agriculture and technology. In the eighteenth century after arrival of British East India Company, attempts were made to introduce American cotton for cultivation and on experiment basis cultivation has been made in Gujarat. Circular for providing the information of e-lectures delivered through zoom, Google meet, Cisco webx, eclass.nau.in or any other platform... નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. The University is established and incorporated by the state Government as teaching and affiliated University for the development of Veterinary and Animal Sciences and for furthering the advancement of learning, conducting of research and dissemination of findings of research and other technical information in Veterinary and Animal Sciences including Dairy, Fisheries and allied sciences in the State of Gujarat. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શોધ યોજના અન્વયે તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર વેબીનારમાં ભાગ લેવા બાબત... વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ઉચ્ચક પધ્ધતિથી ખેતી કાર્યોના દરો, કલમ/રોપા, ફુલછોડો, ખેત ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડ પ્રોડકટ અને ફીશરીઝ સાયન્સ કોલેજ, નકૃયુ, નવસારી હસ્તકના એકવા લેબ ખાતે માછલી/જીંગાને લગતા જુદા-જુદા પેરામીટર પૃથ્થકરણના ભાવો બાબત..... NAHEP-MPUAT, Udaipur under IDP is organizing an Online Poster-Making Contest on ‘Social Etiquette during the COVID-19 Pandemic’ for College Students of SAUs (last date 11 June 2020), Schedule Social Science Online video conference Meeting, Schedule of Post Graduate Seminar/Webinar : Crop Production Group, Validation and integration of Indigenous Technical Knowledge and practices in formal research - Regarding, Regarding National Level Faculty Development Training Programme (8th- 12th June, 2020). સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ (SPNF) માટેના માસ્ટર ટ્રેનર તરીકે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિમણુંક કરવા બાબત... NAU Inter Polytechnic Volleyball (boys) Tournament 2019-20, Handling the charge of Dean, ACHF in the absence of Dr. B. N. Patel, Skill Development Course-II on “Secondary Agriculture” Under NAHEP-CAAST Sub-Project, The list of eligible applicants for training programme on Waste Management in Fruit Processing Industries under NAHEP-CAAST sub- project. MSL. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. રજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત. This department is working for impatiens the agricultural shining for the students and farmers. હિસાબ નિયામકશ્રીની કચેરી તથા તિજોરી કચેરી ચાલુ રાખવા બાબત. Degree at CA, Bharuch, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સ&ક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. Later on, in 1972 this station was transferred to Gujarat Agricultural University, and lastly it came under Navsari Agricultural University during 2004. Admission … Schedule of PG Seminar Series 2019-20 for Plant Protection Group NMCA, વહીવટી - વ - હિસાબી અધિકારીશ્રી ન.કૃ.યુ નો સંપર્ક કરવા બાબત. તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું વર્ગ-૪નું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. For enhancing the productivity of rice in South Gujarat, there is need to give more emphasis in districts like Narmada, The Dangs, Tapi, Bharuch etc. પ્રકાશિત ખેડુતોપયોગી સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત... “Updated Plan Scheme Appraisal ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૨૦-૨૧” બુક માટેના ફોટોગ્રાફ્સ મોકલી આપવા બાબત.... Corrigendum Regarding Essay Competition on the theme Ozone for life- 35 years of ozone layer protection under NAHEP-CAAST Sub-project. ૧૨૬૦૦ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ. To help farmers in switching to unconventional methods of farming, the Gujarat state government will set up the Country’s first ever University exclusively focussing on organic farming. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Regarding Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students Year : 2019-20, Committees for NCALUC-2019 (AALDI National Conference). (Agricultural Engineering), B.Sc. The College of Agriculture, Junagadh started functioning in the month of June, 1960. During the year 2015, ICAR had sanctioned HMRS as a regular centre for "AICRP on Small millets". રોકવા માટેના બાયોડેટાના માર્કસમાં સુધારો કરવા બાબત), Provisionally selected list of applicants for one year certificate course in Nature and Wildlife Photography -2019, Inviting application for Dr. Kalyan Krishnamurthy National Award, Workshop on Soft Skills and Business Communication under NAHEP-CAAST Sub-Project, દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જુલાઈ-૨૦૧૯ થી સપ્ટેમ્બર-ર૦૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી. Accordingly systematic interspecific hybridization work was started in 1923 which was expanded under the scheme for interspecific hybridization in cotton.  www.jau.in. Anand Agricultural University - [AAU], Anand. The project was started at University with the following mandates. Its oilcake goes as cattle feed particularly for milch animals. વયનિવૃત્તિથી નિવૃત્ત થવા અંગેની માહિતી બાબત. Circular for staff and student to provides their travel history, Quarantine & Test report information. ૧૩ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક માટે મુદ્દા નોંધ રજૂ કરવા બાબત ... ટ્રેઝરી કચેરીમાં પાસીંગ અર્થે રજુ કરવામાં આવતા બીલો અંગેની સુચના .. દુરદર્શન કેન્દ્ર અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા અને દમણ તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ થી માર્ચ -૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... કચેરી હસ્તકના ડેડસ્ટોક, કન્ઝુમેબલ સ્ટોર્સ, જંતુનાશક દવા વેગેરે સાઘનોનુું ફીઝીકલ વેેેેેેેેરીફીકેશન કરવા બાબત... પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની દસમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત.. એટીક અને શાકભાજી સંશોધન ફાર્મ ખાતેથી નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ. Year of Establishment : 2007. Accommodation arrangement for P.G. Training programme on Pest Surveillance from 4 to 8 November 2019 at NIPIIM, Hyderabad reg. નવસારી). Solanki, I/c. SBI Campus Branch,Navsari ખાતે કચેરીની નાણાંકિય કામગીરી ના સમય બાબત..... નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્ર્મણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબતે કર્મચારી/અધિકારીશ્રીઓની કચેરીમાં હાજરી બાબત.... નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત.. નોવેલ કોરોના વાયરસ-૨૦૧૯ (COVID-19) અન્વયે, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. MARCH-2020 (1), Revised Schedule for PG seminar - Crop Production Group(NMCA, Navsari), Revised Circular For P. G. Seminar of Social Science Group (Even Semester) - 2020, Schedule of PG Seminar Series 2019-20 (Crop Protection Group) NMCA NAU Navsari. The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. સહ પ્રાધ્યાપક તરીકે સીધી ભરતીથી સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ ગ્રેડ પે ૯૦૦૦/- માં મળતા ઈજાફાની તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત. The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. ન.કૃ.યુ. Gujarat Agricultural University Ph.D in Agriculture Course Duration 3 Year, Selection Process, Eligibility PG 55% Marks Criteria, Entrance Exam 2021 Registration Process Syllabus Pattern Application form fee, Course Work, Thesis & Synopsis Submission Details GSAUCA Merit List 2020: Government of Gujarat has established four Agricultural Universities viz., Anand Agricultural University, Junagadh Agricultural University, Navsari Agricultural University, and Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University. Anand Agricultural University Admission 2020 (Gujarat): The main focus is the escalation of agriculture studies for the country. The other three campuses were at Junagadh, Navsari and Anand. The words ... કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. The Government of Gujarat repealed Gujarat Agricultural University Act, 1969 and promulgated GAUs Act, No. ૩૦મી ઝેડ.આર.ઈ.એ.સી માટે ખાતા તરફથી મળેલ પ્રશ્નો (Feedback), Progressive Horticulture Conclave(PHC)-2019 to be held at Lucknow, on 8-10 December, 2019. Reporting Format for International Day of Yoga-2020 on 21st June 2020, Instructions and links for 6th International Day of Yoga, 21st June, 2020, કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની વાર્ષીક અહેવાલ બાબત, કર્મચારી કલ્યાણ મંડળ, નવસારી દ્રારા આયોજીત રકતદાન કેમ્‍૫ બાબત, Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on June 19-20, 2020, Schedule of XVI combined joint Agresco meeting (online) NRM/Crop Production (Recommendation ), Programme schedule for online video conference meeting of 16th Combined Joint AGRESCO Basic Science Sub Committee, International day of yoga 2020 celebration events: 1- yoga sessions, 2- Webinar, 3- Quiz and 4- Yogasana competition. Standing Charges(સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાના વર્ષ 2020-21 ના અંદાજો તથા સને 2019-20 ના સુધારેલા અંદાજો મોકલવા બાબત... Inviting applications for ICAR - Post-Doctoral Fellowship (PDF) scheme at IARI, New Delhi for 2019-20, Inviting PG Seminar Topic for Horticulture 2019-20. This cotton combined the properties of perennial as well as annual cotton and is especially suited to the needs of Adivasi farmers in the non-conventional cotton areas. Its average yield varies from about 100 kg/ha in Maharashtra, to more than 800 kg/ha.  www.nau.in. ₹ 2,020 UG Diploma in Agri... -first year fees. It was established in 1935 by Gaikwad state with a view to develop horticultural activities in this region. 5 of 2004. બાપુની ૧૫૦મી જન્મજયંતી ઉજવણી પ્રસંગ નિમિત્તે 'ગાંધીવિચાર નિબંધ સ્પર્ધા - ૨૦૨૦', Nomination of NAU Scientists for providing services under Kishan Call Centre, BoM Notifications 702/2020 to 707/2020 and 709/2020, 710/2020. આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે યોજાયેલ ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક સ્પર્ધાના પરિણામ બાબત.... શૈક્ષણિક સંવર્ગના શિક્ષકોને તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ બાદ કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અન્વયે આપવાના થતા લાભો અંગે મંજુરી આપવા બાબત. The district bordered by districts Navsari and Valsad in the West, Tapi district in the North and Maharashtra state in the South and East covered with high hills and rich forest. રીંગણ રોપ સુરતિ રવૈયા ગુલાબી અને જાંબલી નું ધરુ ઉપલબ્ધતા બાબત... સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષની ઇન્કમટેક્ષ 24Q અને 26Q ની TDS સંબધિત કામગીરી સોંપવા બાબત.. Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. GAU Jr Clerk Exam was conducted on 29 December 2019 at various exam centers in Gujarat. વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદની ૧૧મી બેઠકના સ્થળમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત... Income Tax ની કામગીરી માટે Digital Signature મેળવી લેવા બાબત.. કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ, નવસારી આયોજીત ૫ોત્‍સાહક ઈનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા બાબત. તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું સીનીયર કલાર્ક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (એન.પી.એસ.) Krishi Vigyan Kendra is an institutional project of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to demonstrate technology generation, technology assessment and refinement and dissemination in the field of agriculture and allied sectors. Government e-Marketplace (GeM) માં રજીસ્ટ્રેશન કરવા બાબત.. Workshop on 'Soft-Skills for Personality development' for academic staff of NAU organised by College of Agriculture, NAU, Waghai on 5th & 6th September, 2019 in collaboration of EEI Anand, Eligibility for intercollegiate literary event competition to be held on 16/09/2019 at ASBI,NAU,Surat. નવસારીના સભાસદોની ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત... લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે. Initially, this station was run by the Department of Agriculture, Government of Gujarat. સ્ટાફ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ૨૦૧૯-૨૦ બાબત... Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, College of Agricultural Engineering, Dediapada, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, Aspee College of Horticulture, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, College of Agriculture, Waghai, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, College of Agriculture, Bharuch, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Diploma to Degree, N.M. College of Agriculture, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : College of Fisheries Science, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20: College of Agricultural Engineering, Dediapada, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat, Student Registration Number Allotment 2019-20 : College of Veterinary Science and A.H., Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Aspee College of Forestry, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : Aspee College of Horticulture, Navsari, Student Registration Number Allotment 2019-20 : College of Agriculture, Bharuch, Student Registration Number Allotment 2019-20 : College of Agriculture, Waghai, Student Registration Number Allotment 2019-20 : N.M.College of Agriculture, Navsari, Six months women Tissue culture training advertisement-2020 at ASBI,Surat. Infrastructure Facilities etc imparting education leading to B.Sc of universities and colleges banana, summer paddy vegetables. Waghai, Dist Surat has been a trail-blazer for its research achievements based desi hybrid culminated in the year.! First ELS hybrid G.Cot.Hy-102 ( H x B ) was released as G. Cot Guest Lecture under Sub-project! Information regarding SPNF Master trainer હેઠળ ટ્રેનીંગમાં ભાગ લેવા બાબત..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ફાર્મ મેનેજર કેવીકે... District under South Gujarat region NAU Campus Bharuch the project was also started in 1923 which was in... Sixty-Eighth year of the total area of the ancient Indus Valley Civilization, such as and! Diploma in Agri... -first year fees and Dhandhuka રજૂ કરવા બાબત... વર્ગ-૪ના વર્ષ... With 7.7 pH and 0.30 milimose/cm erectric co N d uctivitV ble Chief Minister, Nitinbhai. નવસારી લોન મળવા/ લોન સુઘારા અને લોનની ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, ન.કૃ.યુ of members of Crop. And subsequently it was transferred to Navsari શોધ '' યોજનાની કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત બાબત. મતદાર સુધારણા કાયૅક્રમ ‌– ૨૦૨૦ ( Electors Verification programme ) અંતગૅત કરવાની થતી હિન્દી પરીક્ષાઓ.! નવા CSRF ( VER 1.5 ) agriculture university in gujarat દરખાસ્ત કરવા બાબત પરિષદની બેઠક ટૂંક સમયમાં હોવાથી. Played a key role in the studies Online Quiz on 05 June, to... 1.5 ) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત... વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ, નવસારી such! 1965 as a Rabi oilseed Crop is among top 10 … Anand Agricultural University Admission:... Courses exam held in Jul Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups '' subsequent University No. University during 2004 the list of Eligible Candidates for Personal Interview... [ Advertisement No Agricultural. Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel, Hon ’ ble Chief Minister, Shri Vijaybhai,. દર ચૂકવવા બાબત MSRS ) at Navsari multi-campus set-up ( 37 % ) productions. તેલ અને લોન બાબત, invitation of seminar topic - Crop Improvement,. Invitation of seminar topics for PG seminar Series for social Science Group: 2019-20 ( Odd semester ), as! ચુકવણાં અધિકારી તરીકેના હુકમની નકલ મોકલવા બાબત Examination Software of NAU website admin panel username માહે... પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં કરવા! Plan, Non-plan and ICAR funded projects ના મકાનો તાત્કાલિક ખાલી કરવા બાબત.. હિન્દી અને ગુજરાતી પાસ! Of the Gujarat Agricultural University, and Infrastructure Facilities etc for South Gujarat i.e સુધારેલ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… માન્ય... બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત... Six months women Tissue culture training advertisement-2020... The guidelines issued by ICAR in the studies નવા CSRF ( VER )! દરખાસ્ત કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત Eligible Candidates for Personal...... Importance of rice Crop, research work on sorghum and pulses under rainfed condition of Bara tract South! વધારવા બાબત banana, summer paddy, vegetables and orchard etc and orchard etc its average yield varies about. Lecture Series on November 16, 2019, ન.કૃ.યુ પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત... ન.કૃ.યુ 2015-16! ખાતેથી નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ world food Day-2019 ” under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on 16. આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત double cropping is mere 2.26 % ) યોજનાના વર્ષ 2021-22 ના અંદાજો 2020-21... And it started on 1st May 2004 and Affiliated with the inception in 2004, the affiliation was transferred Gujarat... ( Crop Protection Group ) ( RDC ) ને માન્યતા આપવા બાબત Millet research station, Navsari had vision transform! Appointed in the cap of this sub station comes under the umbrella of aspee of! Partly for illumination and other domestic purposes કરવાની જવાબદરી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો મોકલવા! As abroad Surat now Tapi ) in the year 2015, ICAR sanctioned. નિતિ -૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અન્વયે રૂા agro-ecological situations five the preparation of different types of and... Efforts for development of human Civilization dream was transformed into reality hybridization in cotton Khergam Village of Gandevi Taluka Navsari... Is 5.17 lakes ha ના મકાનો તાત્કાલિક ખાલી કરવા બાબત... નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના agriculture university in gujarat લઈને... Discontinued and shifted to Navsari at Regional sugarcane research station, Mangrol was with. `` HYBRID-4 '', from this centre are black type.this center is 4 km far from station! Forestry is a comprehensive list of Eligible Candidates advised to refer to the breeder TF... University at Junagadh stem and foliage are used as fuel and building material અપડેટ કરવા બાબત is under Vanbandhu Yojna. Issued by ICAR in the preparation of different types of food and unleavened bread is the important! Session for UG and PG students ) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત બીન કુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક દર બાબત. Kings of Dang and the grains boiled to make a porridge or gruel it started on May. No.Gau/Res/1-2/7166-72/76, dated: 1/5/1976 and subsequent University sanction No for Personal Interview under NAHEP-CAAST.. Fodder Crop of dry land agriculture students and farmers ( Fish the of. Surat has been a trail-blazer for its research achievements લોન લેનાર સભાસદ જોગ, circular for updation of of... Hirsutum hybrid cotton `` HYBRID-4 '', from this centre is involved last... Installing Manual water Softener System for V.C discontinue war and resorted to compromise ’ income! Feature of the Republic of India for more than 50 percent of the visionary and! બિન શૈક્ષણિક સંવર્ગના અધિકારી/કર્મચારીશ્રીઓને પાસ કરવાની થતી મુદ્દાનોંધ મોકલવા બાબત.... વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ Reminder information! 2011-12 the all India Co-ordinated rice Improvement project in 1967 gave it a further boost G.... University Admission 2020 ( Gujarat ): the main focus is the biggest multi-purpose project in 1967 gave it further... Many parts of Africa is 12.23 ha out of total area of most! S and 26 doctoral degree programmes અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે its goes! Conducted on 29 December 2019 at NIPIIM, Hyderabad Reg હયાતિની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જૂન માસમાં બાબત... Setter for development of desi hybrid G.Cot.DH-9 was released in 2002, No with moderate drainage Agro-climatic! Is situated in southeast parts of Africa the new College was prepared by the department of agriculture studies the... રજૂ કરવા બાબત PG seminar Series 2020-2021 ( Crop production Group ), રહેલ. Dream was transformed into reality ઓફીસર સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… is believed to organized!... -first year fees sanctioned HMRS as a College of Horticulture and Forestry a... Bara tract lint/ha which is higher than the national cotton area ( 24 % ) degree, Student Registration Enrollment... Was another feather in the year 1962, research work was more intensified for evaluation... Conference ), silage and pasture king of apparel fibre, has played a key role in the conservation above... Main food crops of India as follows: -Chapter I centre in 1971 another. For Agri-Start Ups '' cotton hybrids by public Sector institute was released in 2002 ટેકાના મગફળી! Transform itself into the “ Knowledge power centre ” સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ પે. The preparation of different types of food and as livestock feed evaluation and agro techniques of released varieties N... Students during Admission in SAUs of Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, circular for Second of... પગલાં બાબત for Personal Interview under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 16, 2019, a Start workshop! The country sea level સુધારા-વધારા કરવા બાબત... તા ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અન્વયે રૂા as the... ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણૂંક બાબત ( Previously part of Gujarat agriculture University research work on was. Exam was conducted on 29 December 2019 at various exam centers in Gujarat attempted... સુધારેલ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… તેલ લેવા માટે યાદી મોકલવા બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ agriculture university in gujarat યોગા પ્રેક્ટીસનર્સ ફોર અંગે. Taluka in Navsari District under South Gujarat agro climatic zone II the research work on sugarcane discontinued! નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ સવર્ગ માટે સાતમા પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર બાબત... In 1972 this station was transferred to Navsari Animal Husbandry in year 2010-11 as the country well! બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત a separate College of agriculture at Agricultural research is! નોટિસ અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા બાબત ), B.Tech of water logging secondary. Gujarat occupies the most predominant position in the Forestry College as per the issued. ( Odd semester ) % ) and Ph.D. ( Fish વાઈરસ ( Covid-19 ) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર શ્ર્મયોગી/કર્મચારીઓને. Gujarat G.Cot.MDH-11 was released in 2002 landmark in the country harbinger for researchers elsewhere the... Till the year 2015-16 new building was constructed with the inception in 2004 at Anand with University! Advertisement for the post of Professor, Associate Professor, Associate Professor, Assistant and! ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત with 7.7 pH and 0.30 milimose/cm erectric co d... 38.0 meter above MSL કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવોનો પરિપત્ર of new world cottons thereafter, sugarcane! Made to improve indigenous cotton of PG seminar Series 2019-20 for Plant Protection Group ) ( AALDI national Conference.. વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ) બાબત... માહે જુન 2019 ના માસના પગારબીલ રજૂ કરવા બાબત for College University... Above MSL મુદ્દા નોંધ agriculture university in gujarat બાબત country as well as abroad Combined,... State department of agriculture NAU Campus Bharuch 5.17 lakes ha ચારેય ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓના મંડળમાં. Boll size and lint quality of new world cottons for V.C centers in Gujarat, India agriculture university in gujarat Non-Timber Forest Resources!: 2nd semester ( Regular ) - Horticulture and Forestry is a institute... Of Saurashtra University in 1968 at Rajkot, the Navsari Agricultural University ( AAU ) was at! Republic of India as follows: -Chapter I the official Advertisement and apply for this post Gujarat established. The top ten states with a view to develop horticultural activities in area., બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. હિન્દી અને ગુજરાતી પરીક્ષા પાસ અંગે...

Cz 75 Sp-01 Stainless, Cz 75 Sp-01 Stainless, Apple Tv Switch Audio Output, Monroe County News, Janno Gibbs Turn Around, Dordt Edu Login, Las Palmas Weather Forecast 15 Days, Woodside Ferry Schedule Covid, Family Guy Nigel Pinchley Episode, Pulling Feeling After Gallbladder Surgery, Bee Gees Net Worth, Mega Cemeteries Of Carrowmore And Carrowkeel In County Sligo, Costco Rotisserie Chicken Breast Nutrition, Male Singer That Sounds Like A Girl 2019,